Inka

Zora Inka Grohoľová

Mediátorka a koučka s medzinárodnou certifikáciou

Venuje sa oblasti komunikácie a vzťahov. Pracuje s desiatkami klientov, manažérmi, majiteľmi firiem, súkromnými klientmi, klientmi z prostredia biznisu, politiky a médií, s partnerskými dvojicami aj tímami. Spolupracuje s TV Markíza, Slovenským rozhlasom, Rádiom Viva a ďalšími médiami.

Martina

Martina Spruyt

Mediátorka, koučka


Je absolventkou Právnickej fakulty UK. Venovala sa obchodnému právu, investičnému a realitnému poradenstvu. Na základe skúseností z práce v medzinárodných korporáciách, štátnej správe a súkromnej sfére sa rozhodla venovať mediácii ako efektívnemu spôsobu riešenia sporov. Vo svojej práci využíva právnické znalosti v kombinácii s postupmi mediácie a koučingu.

Ingrid

Ingrid Šovčíková

Mediátorka, právnička


Dlhodobo sa venuje oblasti občiansko- právnej agendy, najmä rodinno- právnym vzťahom. Má skúsenosti s riešením cezhraničných sporov v rodinno-právnej oblasti. Venuje sa tiež právnemu poradenstvu v oblasti civilného a trestného práva a právnemu zastupovaniu v súdnom konaní.

Čo je
mediácia

Mediácia je štrukturovaný proces mimosúdneho, alternatívneho riešenia rôznych druhov konfliktov. Uľahčuje spolužitie a umožňuje dohodu v súkromných aj právnych sporoch. Podmienkou začatia mediácie je súhlas oboch sporných strán.

Ciele
mediácie

Hlavným cieľom mediácie je záväzná dohoda sporných strán, orientovaná do budúcnosti.

Mediácia sa zo zásady zameriava na budúcnosť – mediátor nehľadá vinníka, ale riešenie. Dôvody vzniku konfliktu a osobný podiel sporných strán na vzniknutej situácii sú vecou minulosti a mediácia sa ich dotýka len okrajovo na začiatku mediačného konania. V tom je hlavný rozdiel medzi mediáciou a súdnym konaním, ktoré skúma minulé udalosti a rozhoduje striktne podľa toho, ako ich posúdi.

Výhodou mediácie je hlavne zníženie nákladov za súdne konanie v sporoch o rozdelenie majetku po rozvode manželstva, spoločná výchova detí po rozchode rodičov, urovnanie konfliktov na pracovisku alebo v rodine, pokračovanie spolupráce medzi firmami, alebo dohoda o náležitostiach sporu, ktoré by sa pri súdnom konaní brali do úvahy.

Oblasti
využitia

Rodinno-právna agenda

- rodičovské dohody týkajúce sa úpravy styku maloletých detí s obidvoma rodičmi
- vyživovacia povinnosť rodičov voči maloletým deťom
- predrozvodová mediácia uľahčujúca priebeh súdneho rozvodového konania
- dohody o vyporiadaní BSM po rozvode manželov

Občiansko-právna agenda

Obchodno-právna agenda

Pracovno-právna agenda

Ostatné

- rôzne spory a konflikty, ktoré nie sú predmetom súdnych konaní napr. školská mediácia, spory v oblasti verejnej správy

Priebeh mediácie

Úvodné stretnutie

Úvodná 45-minútová konzultácia slúži na získanie základných informácií o priebehu a cieli mediácie a o najdôležitejších aspektoch sporu.
Na tomto stretnutí majú sporné strany možnosť zoznámiť sa s mediátorom, dohodnúť sa, či je mediácia pre nich vhodná a dohodnúť si podmienky mediácie.
Výsledkom úvodného stretnutia je podpísanie Dohody o riešení sporu mediáciou. Sporné strany deklarujú, že sa pre mediáciu rozhodli dobrovoľne, mediátor aj sporné strany sa zaväzujú k mlčanlivosti o obsahu a priebehu mediácie, mediátor deklaruje, že je v danom spore nestranný.
Na úvodnom stretnutí sa mediátor a sporné strany dohodnú na finančných podmienkach mediácie. Ak je to potrebné, mediátor odporučí sporným stranám právne poradenstvo. Bratislavské mediačné centrum spolupracuje s renomovanými advokátmi a ponúka právne poradenstvo na jednom mieste s mediáciou.

Objasnenie sporu

Na začiatku mediácie majú všetky zúčastnené strany možnosť opísať spor zo svojho hľadiska. Každá strana má dostatočný a rovnaký priestor na svoje vyjadrenie. Objasnenie sporu môže prebiehať za účasti všetkých sporných strán, alebo samostatne, a to podľa predošlej dohody zúčastnených strán.

Vymedzenie tém

Výsledkom objasnenia sporu je zoznam tém na mediáciu, teda oblastí, v ktorých chcú sporné strany dosiahnuť dohodu. Mediátor sa so spornými stranami dohodne na poradí, v ktorom sa budú riešiť.

Zisťovanie potrieb

V záujme nájdenia spoločného riešenia sa vyjasnia potreby a požiadavky sporných strán. Mediátor podporuje sporné strany v tom, aby sa sústredili na budúcnosť.

Vypracovanie a zhodnotenie možných riešení

Potom, ako sú jasné potreby a požiadavky sporných strán, je čas na hľadanie riešenia. Mediátor sa snaží, aby bolo splnených čo najviac požiadaviek sporných strán a aby každý prípadný kompromis bol prijateľný pre všetky strany sporu.

Uzavretie dohody

Výsledkom mediácie je Dohoda o mediácii (Mediačná dohoda). Potom, ako sa sporné strany dohodnú na prijateľnom riešení, mediátor spíše Dohodu o mediácii. Tento dokument je po podpísaní spornými stranami a mediátorom záväzný. Na základe Dohody o mediácii môže oprávnený podať návrh na výkon súdneho rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak sa dohoda spíše vo forme notárskej zápisnice alebo je schválená ako zmier pred súdom, či rozhodcovským orgánom.

Bratislavské mediačné centrum
je registrované v zozname mediačných centier vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
a poskytuje poradenstvo v oblasti komunikácie v rodinnej, obchodnej, pracovnej a súkromnej sfére
(výchova, partnerské vzťahy a vzťahy v rodine).
Pracujeme v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Úvodné
stretnutie
.

Úvodná 45-minútová konzultácia je bezplatná.

Mediačné
sedenie
......

Podľa náročnosti, druhu sporu a počtu sedení sa cena za jednu hodinu pohybuje v rozmedzí 60 - 90€.

Spísanie
Dohody o
mediácii

Cena za spísanie výslednej dohody sporných strán je od 120 - 180€.

Napíšte nám

Týmto dávam súhlas Bratislavskému mediačnému centru na spracovanie osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a to za účelom zabezpečenia mediácie v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii v znení neskorších predpisov.

Vaša emailová adresa

Vaša správa

Zámocká 36, 811 01 Bratislava (2. poschodie)

Pre klientov máme zabezpečené parkovanie, treba sa však nahlásiť dopredu.
Iné možnosti: parkovisko Falkensteiner, parkovisko vedľa parlamentu, parkovisko na ulici Konventná


 mediacnecentrum@bmcentrum.com

 +421 0905 232 351, +421 0905 383 135, +421 0907 712 882