Európsky kódex správania
pre mediátorov

Tento kódex správania stanovuje viacero zásad, ku ktorým sa jednotliví mediátori môžu zaviazať dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť. Môžu ho použiť mediátori vykonávajúci všetky druhy mediácie v občianskych i obchodných veciach.

Môžu sa k nemu zaviazať aj organizácie poskytujúce mediačné služby, a to tak, že požiadajú mediátorov pracujúcich pod ich záštitou, aby dodržiavali tento kódex.
Organizácie môžu zverejniť informácie o opatreniach, ktoré prijímajú na podporu dodržiavania kódexu individuálnymi mediátormi, napríklad odbornej príprave,hodnotení a monitorovanía.

Na účely kódexu správania je mediácia štruktúrovaný postup, bez ohľadu na to, ako sa nazýva alebo ako sa naň odkazuje, pri ktorom sa dve alebo viacero strán sporudobrovoľne pokúšajú dosiahnuť dohodu o riešení svojho sporu za pomoci tretej strany, ďalej len „mediátora“.

Dodržiavaním kódexu správania nie sú dotknuté vnútroštátne právne predpisy, ani pravidlá, ktoré platia pre jednotlivé povolania.
Organizácie poskytujúce mediačné služby môžu zvážiť, že vypracujú podrobnejšie kódexy prispôsobené ich špecifickému prostrediu alebo druhom mediačných služieb, ktoré ponúkajú a ktoré prihliadajú na špecifické oblasti, ako je mediácia v rodinných veciach alebo spotrebiteľských veciach.

1. Odborná spôsobilosť,
ustanovovanie a poplatky mediátorov a propagácia ich služieb

1.1
Odborná spôsobilosť


Mediátori musia byť odborne spôsobilí a poznať proces mediácie. Relevantnými faktormi v tomto smere sú patričná odborná príprava a neustále doplňovanie ich vzdelania a praktických zručností v oblasti mediácie so zreteľom na všetky relevantné normy či systémy akreditácie.


1.2
Ustanovovanie


Mediátori nadviažu kontakt so stranami s cieľom nájsť vhodné termíny na uskutočnenie mediácie. Predtým, než súhlasia s ustanovením, si mediátori musia overiť, že majú potrebnú kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť na vedenie mediácie v danom prípade. Na požiadanie poskytnú stranám informácie o svojej kvalifikácii a odbornej praxi.


1.3
Poplatky


Pokiaľ to nie je osobitne stanovené, mediátori musia poskytnúť stranám vždy kompletné informácie o spôsobe odmeňovania, ktorý mienia uplatniť. Nesmú súhlasiť s mediáciu predtým, než všetky strany odsúhlasia zásady ich odmeňovania.


1.4
Propagácia služieb mediátora


Mediátori môžu propagovať svoju činnosť, pokiaľ tak robia profesionálnym, pravdivým a čestným spôsobom.


2. Nezávislosť a nestrannosť

2.1
Nezávislosť


Ak existujú okolnosti, ktoré by mohli ohroziť nezávislosť mediátora, či zapríčiniť konflikt záujmov, alebo ktoré by sa za také mohli považovať, mediátor musí oboznámiť strany s týmito okolnosťami predtým, ako začne mediáciu alebo v nej pokračuje.
K takýmto okolnostiam patria:
akékoľvek personálne alebo služobné vzťahy k jednej zo strán,
akékoľvek finančné alebo iné záujmy na výsledku mediácie, či už priame alebo nepriame, alebo
ak mediátor alebo člen jeho firmy konal z poverenia jednej zo strán
z akéhokoľvek iného titulu ako titulu mediátora.
V takýchto prípadoch mediátor môže súhlasiť s mediáciou alebo v nej pokračovať za predpokladu, že si je istý svojou schopnosťou vykonať mediáciu úplne nezávisle pri zaručení úplnej nestrannosti a že strany s tým výslovne súhlasia. Povinnosť zverejnenia je nepretržitá povinnosť počas celého procesu mediácie.


2.2
Nestrannosť


Mediátori konajú vždy nestranne vo vzťahu k stranám a usilujú sa konať tak, aby to bolo zrejmé a ich povinnosťou je slúžiť z hľadiska mediačného postupu všetkým stranám rovnako.


3. Dohoda o mediácii, proces a riešenie sporu

3.1
Postup


Mediátor zabezpečí, aby strany mediačného konania porozumeli charakteru mediačného procesu a úlohe mediátora a strán v tomto procese. Mediátor musí najmä zabezpečiť, aby strany pred začatím mediácie pochopili a výslovne odsúhlasili podmienky dohody o mediácii, najmä všetky relevantné ustanovenia o zachovávaní dôvernosti, ktorými je viazaný mediátor a strany.

Dohoda o mediácii sa môže vyhotoviť písomne, ak o to strany požiadajú. Mediátor vedie konanie náležitým spôsobom s prihliadnutím na okolnosti prípadu vrátane možného nerovnakého postavenia strán, prípadných želaní vyslovených stranami, potreby dodržiavania právnych predpisov, a potreby urýchleného vyriešenia sporu.

Strany sa môžu podľa vlastného uváženia dohodnúť s mediátorom na spôsobe mediačného konania, pričom sa opierajú o vymedzený súbor pravidiel alebo iný základ. Ak to mediátor pokladá za účelné, môže jednotlivé strany vypočuť oddelene.


3.2
Spravodlivosť procesu


Mediátor zabezpečí, aby všetky strany mali primeranú možnosť zapojiť sa do konania.
Mediátor informuje strany a môže ukončiť mediáciu, ak:
došlo k dohode, ktorá sa mediátorovi zdá nevykonateľná alebo protiprávna so zreteľom na okolnosti prípadu a odbornej spôsobilosti mediátora posúdiť túto otázku, alebo
akékoľvek finančné alebo iné záujmy na výsledku mediácie, či už priame alebo nepriame, alebo
mediátor usúdi, že nie je nádej, aby sa ďalšou mediáciou dosiahlo vyriešenie sporu.

3.3
Ukončenie konania


Mediátor prijme všetky potrebné opatrenia, aby akákoľvek dohoda bola dosiahnutá pri vedomom a informovanom súhlase všetkých strán a aby všetky strany porozumeli podmienkam dohody.
Strany môžu odstúpiť od mediácie kedykoľvek a bez odôvodnenia.